تیم قرمز

برگه رمز هایی برای نفوذگران

سرآغاز لینوکس ویندوز شبکه نکات و ترفند ها روش کار با ابزار ها وب پایگاه داده ها برنامه نویسی بی سیم مهندسی معکوس رمزنگاری پنهان نگاری ارزیابی اطلاعات(osint) منابع

پنهان نگاری

وبسایت های کاربردی

آدرس توضیح
https://secsy.net/easy_stegoCTF ابزار های steganography
https://www.branah.com/braille-translator مترجم خط Braille
http://bigwww.epfl.ch/demo/ip/demos/FFT/ رمز گشایی TTF
https://www.dcode.fr/brainfuck-language مترجم brainfuck
https://www.boxentriq.com/code-breaking/morse-code مترجم morse code
https://georgeom.net/StegOnline/image نمایش حالت LSB HALF

استخراج فایل در داخل فایل

steghide info <filename> -p <password>
steghide extract -sf <filename> -p <password>

اسختراج فایل در داخل فایل wav

java -jar turgen.jar

تبدیل کد های باینری به qrcode

https://www.dcode.fr/binary-image
https://online-barcode-reader.inliteresearch.com/

transformations عکس ها

java -jar Stegsolve.jar

بررسی فایل

binwalk -e <file>
strings <file>

حدس کلمه عبور فایل در فایل

./steg_brute.py -b -d /usr/share/wordlists/rockyou.txt -f ../meow.wav