تیم قرمز

برگه رمز هایی برای نفوذگران

سرآغاز لینوکس ویندوز شبکه نکات و ترفند ها روش کار با ابزار ها وب پایگاه داده ها برنامه نویسی بی سیم مهندسی معکوس رمزنگاری پنهان نگاری ارزیابی اطلاعات(osint) منابع

رمزنگاری

وبسایت های کاربردی

آدرس توضیح
https://www.dcode.fr/ رمزنگاری و رمزگشایی
https://crackstation.net/ رمزگشایی
https://gchq.github.io/CyberChef/ رمزنگاری و رمزگشایی و …
https://www.base64encode.org/ رمزگذاری base64
https://www.base64decode.org/ رمزگشایی base64
http://rumkin.com/tools/cipher/caesar.php رمزگشایی caesar
https://www.unphp.net deobfuscate کد php

رمز گشایی Fernet

https://asecuritysite.com/encryption/ferdecode

یا

from cryptography.fernet import Fernet
key = ""
token = ""
cipher = Fernet(key)
decoded = cipher.decrypt(token)

رمز گشایی زبان Malbolge

http://www.malbolge.doleczek.pl/
https://zb3.me/malbolge-tools/

رمز گشایی کیبورد های قالب Dvorak

https://www.geocachingtoolbox.com/index.php?lang=en&page=dvorakKeyboard

رمز گشایی DTFM

http://dl.djsoft.net/DTMFChecker.zip
https://www.dcode.fr/prime-numbers-cipher

رمزگشایی bcrypt

git clone https://github.com/BREAKTEAM/Debcrypt.git
python3 crack.py

رمز گشایی اعداد Cistercian

https://www.dcode.fr/cistercian-numbers

تبدیل Multi-tap Phone Code به حروف

https://www.dcode.fr/code-multitap-abc
http://rumkin.com/tools/cipher/atbash.php

رمز گشایی پیام xor

python3 crack_repeating_key_xor.py -f <file> -x

حمله به PKCS#1 در RSA

https://programtalk.com/vs2/python/9053/featherduster/tests/test_bleichenbacher.py/

انواع حملات بر روی RSA

برای مثال رمز گشایی فایل flag.enc توسط public key بدون private key

python3 ./RsaCtfTool/RsaCtfTool.py --publickey ./key.pub --private
openssl rsautl -decrypt -inkey key.pri -in flag.enc -out flag.txt

رمزگشایی Vigenere Decoder

https://www.dcode.fr/vigenere-cipher

رمزگشایی base64 در terminal

echo "YToxOntzOjQ6Im5hbWUiO2E6MTp7czoxMDoicGF1bC1jb2xlcyI7YTo5OntzOjI6ImlkIjtzOjEwOiIxNTkyNDgzMjM2IjtzOjQ6Im5hbWUiO3M6 | base64 -d